LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT:

 

AULA ACTIVA és una entitat especialitzada en la formació contínua pels professionals de l’àmbit de la dependència. El principal objectiu d’AULA ACTIVA és formar al professional del sector assistencial per tal que desenvolupi la seva activitat laboral d’una manera eficaç i responsable, així com que constantment pugui reciclar-se per tal d’obtenir una millora en la qualitat de les seves tasques diàries i contribuir al seu desenvolupament professional. AULA ACTIVA assumeix el compromís de complir amb els requisits i expectatives dels nostres clients en quan a la qualitat dels serveis prestats, els requisits legals i reglamentaris aplicables, així com aquells que l’organització estimi oportuns. Això només serà possible gràcies al compromís d’AULA ACTIVA amb la millora sistemàtica de tots els processos del Sistema de Gestió de Qualitat i de la seva execució, que facin possible una millora constant en la qualitat global de l’organització.

 

L'abast deL sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 és:

 

 

Gestió i impartició de formació ocupacional, contínua i privada en l’àmbit assistencial i sanitari.